SALON COMMITTEE COUNCIL 沙龍委員會

Salon Advisor 沙龍顧問

Mr. Wong Wing Yiu 黃永耀先生

Hon.F.UAPA, F.UAPA, A.RPS, F.NCPA, Hon.F.NCPA, F.TWPC, Hon.F.ICSPA, Hon.F.WKLOBPA

Mr. Chan Pak Kin 陳柏健先生

Hon.F.UAPA, A.UAPA, F.RPS, F.HKPA, F.GPC, A.PSHK, A.FIAP, A.CAPA, Hon.F.HKPA, Hon.E.PSSM, Hon.EP.PSM

Mr. Lam Wai Tuen 林惠端先生

Hon.F.UAPA, F.UAPA, Hon.E.UAPA, F.NCPA, Hon.FSWAN, Hon.F.APA, NCPA, HK.REP

Mr. Chau Yiu Cho 鄒耀祖先生

Hon.F.UAPA, Hon.F.TWPC, Hon.HKPA< RP.BSC, ATF, A.PSC, HM.PSK

Mr. Wan Shan Sang 溫辰生先生

Hon.F.UAPA, F.RPS, Hon.F.HKMCPS, E.HKMCPS, Hon.F.HKYMTPA

Salon General Chairman 沙龍主席

Mr. Cheung Chun Fai 張振輝先生

Hon.UAPA, A.UAPA, WPPI 2015 Silver Disinction Award

Salon Vice-General Chairman 沙龍副主席

Mr. Chu Hoi Cheung 朱海祥先生

Hon.UAPA, A.UAPA

Mr. Yuen Seung Hung 袁雙雄先生

F.UAPA, H.UAPA, H.F.APA, F.APA, A.NCPA

Salon General Treasurer 沙龍司庫

Mr. Ip Kin Kwong 葉建光先生

Hon.UAPA

Salon Secretary 沙龍秘書

Mr. Wong Kam Hung 黃錦雄先生

Hon.UAPA, A.UAPA< Hon.APA, A.APA

Salon Division Chairman 沙龍主任

Digital Projected Image Division – Color 彩色數碼影像組

Mr. Lam Tat Chuen 林達泉先生

Hon.UAPA, Hon.E.UAPA, F.UAPA, A.RPS, F.YMCAPS, F.NCPA, F.MPC, Hon.E.CAPA, A.CAPA, A.HKPS, F.GPC, F.APA

Digital Projected Image Division – Mono 黑白數碼影像組

Mr. Leung Tung Luen 梁東聯先生

Hon.UAPA

Digital Nature Division (ND) 生態數碼影像組

Mr. Kwok Miu, Anthony 郭淼先生

Hon.UAPA, Hon.E.UAPA, F.UAPA, PPSA, E.FIAP, SAWIEP, A.RPS, Hon.MPC< F.MPC< Hon.E.CPA, F.APA, F.NCPA, F.PSHK, F.PESA, F.GPC, F.HKYMTPA, Hon.F.APA, PSA Top Ten of Who’s Who ( 2010, 2012, 2013), PSA 1st of Who’s Who (CPID) 2012

Digital Travel Division (TD) 數碼旅遊影像組

Mr. Wong Tze Choi, Danny 黃子財先生

Hon.UAPA, Hon.A.UAPA

Salon Catalogue Designer & Editor 沙龍目錄設計及編輯

Mr. Wong Wing Yiu 黃永耀先生

Hon.F.UAPA, F.UAPA, A.RPS, F.NCPA, Hon.F.NCPA, F.TWPC, Hon.F.ICSPA, Hon.F.WKLOBPA

Mr. Wong Kam Hung 黃錦雄先生

Hon.UAPA, A.UAPA, Hon.APA, A.APA

Mr. Kwok Miu, Anthony 郭淼先生

Hon.UAPA, Hon.E.UAPA, F.UAPA, PPSA, E.FIAP, SAWIEP, A.RPS, Hon.MPC< F.MPC< Hon.E.CPA, F.APA, F.NCPA, F.PSHK, F.PESA, F.GPC, F.HKYMTPA, Hon.F.APA, PSA Top Ten of Who’s Who ( 2010, 2012, 2013), PSA 1st of Who’s Who (CPID) 2012

Miss Yu Pui Man 余佩雯小姐

Hon.UAPA

VOLUNTEER OF 16th SALON 義務沙龍第十六屆委員

Mr. Poon Kam Chuen 潘鑑泉先生

Hon.UAPA, A.UAPA, Hon.E.UAPA

Mr. Leung Wut Bun 梁活彬先生

Hon.UAPA, A.UAPA

Mr. Cheung Sheung Tak 張尚德先生

Hon.UAPA, A.UAPA, Hon.E.UAPA, Hon.APA, A.APA

Mr. Leung Tai Yau 梁帶有先生

Hon.UAPA

Mr. Wong Yat Tung 黃日東先生

Hon.UAPA

Mr. Li Wing Keung 李永強先生

Hon.UAPA

Mr. Tsui Chung Yung 徐中庸先生

Hon.UAPA, A.UAPA, A.PSHK, A.GPC, A>HKCC< EE.TPPC, EP.PSM, Hon.E.PSSM

Mr. Ng Cheung Mau 吳章茂先生

Hon.UAPA, A.UAPA, A.NCPA, A.RPS< A.PSHK, A>HKCC< A.CAPA, A.GPC

Mr. Hui Wah Shing 許華盛先生

Hon.UAPA

Mr. Cheung Kam Fan 張錦帆先生

Hon.UAPA, Hon.E.UAPA